Close

Ledenvergadering Tuincomplex Delftse Hout

Datum: 22 maart 2018
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Tuincomplex Delftse Hout

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van onze Ledenvergadering op donderdag 22 maart 2018 in de Viersprong, aanvang 20:00 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen voorzitter
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen van de vergadering 23 maart 2017
  5. Verslag kascontrole
  6. Vaststelling jaarrekening 2017 en begroting 2018
  7. Jaarverslag 2017 bestuur DH
  8. Bestuursverkiezing (zie onder)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Toelichting agendapunt 8

Onze voorzitter, Ton Bavelaar, is dit jaar aftredend. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

Eventuele kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij het secretariaat van het complexbestuur. Dit kan tot één week voor de vergadering, onder overlegging van een voordracht van tenminste vijf leden.
Sinds begin november 2017 nemen een paar bestuursleden, naast hun eigen functie, ook tuinzaken waar. In de loop van 2017 zullen we proberen hiervoor een vrijwilliger te zoeken. Nadere uitleg krijgt u op de vergadering.

Bestuursleden DH

Ton Bavelaar             voorzitter                    gekozen tot 2018

Corrie Kaptein          secretaris                     gekozen tot 2020

Peter de Groot          penningmeester          gekozen tot 2021

Ger Peters                  tuinzaken                     gekozen tot 2021

Ruud Schut                bouwzaken                  gekozen tot 2019

Bestuur Tuincomplex Delftse Hout